Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom ba.minutebar.sk (ďalej len „Web“) je spoločnosť LELOCZKY s. r. o. so sídlom Martinengova 4780/20, 811 02 Bratislava, IČO: 46551824, DIČ: 2023454125, IČ DPH: SK2023454125 (ďalej len „Spoločnosť“). Spoločnosť na svojom Webe ponúka predaj a služby súvisiace s predajom sortimentu (ďalej len „Služby“) teplých a studených jedál, pekárenských výrobkov a nealkoholických nápojov (ďalej len „Sortiment“).

2. Spôsob nákupu

 1. Výber z ponuky Sortimentu;
 2. Objednávka telefonicky alebo cez Web;
 3. Výber spôsobu platby:
  1. Po doručení/prebratí: Osobne / kuriér
 4. Potvrdenie objednávky;
 5. Doručenie / prebratie objednávky
  1. Kuriér Spoločnosti
  2. Osobne;
 6. Platba a kontrola objednávky.

Zákazník má možnosť realizovať objednávku Sortimentu priamo cez Web alebo telefonicky na čísle 0905281543, na základe Webovej ponuky. V oboch prípadoch sa objednávka a nákup riadia týmito VOP.

Dostupnosť Služieb je štandardne 5 dní v týždni, od 7:00 do 19:00 hod. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu času dostupnosti služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákazník má možnosť vybrať si spôsob prebratia objednávky: kuriérom Spoločnosti alebo osobne, na prevádzke: Fresh Food Bar Minute, Kollárovo nám. 20, Bratislava , v čase dostupnosti služieb.

Zákazník je povinný prebrať si a skontrolovať doručenú/dodanú objednávku osobne, za prítomnosti kuriéra Spoločnosti alebo zamestnanca Spoločnosti. Zákazník je povinný za objednávku riadne zaplatiť, oproti vystavenému fiškálnemu bloku z registračnej pokladnice (ďalej len „Blok“). Kuriér Spoločnosti alebo zamestnanec Spoločnosti je povinný spolu s objednávkou doručiť/dodať zákazníkovi aj Blok.

3. Spôsob platby

Zákazník má možnosť vybrať si z troch spôsobov platby:

 1. platba v hotovosti priamo u kuriéra Spoločnosti alebo pri osobnom prevzatí k rukám zamestnanca Spoločnosti;
 2. platba stravnými lístkami priamo u kuriéra Spoločnosti alebo pri osobnom prevzatí k rukám zamestnanca Spoločnosti; Spoločnosť akceptuje: Doxx, Sodexho, Eden red, Cheque Déjenuer, Vaša Slovensko;
 3. platba platobnou kartou pri osobnom prevzatí u zamestnanca Spoločnosti (cez POS terminál). Spoločnosť akceptuje: VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro,
 4. Pre vybraných partnerov je možná platba na faktúru. Tieto platby však spadajú pod osobitné zmluvy medzi Spoločnosťou a vybranými partnermi a neriadia sa týmito VOP.

4. Reklamácie

Reklamácia doručenej objednávky je možná iba v prítomnosti kuriéra Spoločnosti alebo pri osobnom prevzatí v prítomnosti zamestnanca Spoločnosti aje opodstatnená iba v prípadoch, ak:

 1. je nekompletná a teda niektorá časť objednávky chýba;
 2. je zamenená za inú objednávku, ktorú si zákazník neobjednal.

V týchto prípadoch je spôsob reklamácie nasledovný:

 1. zákazník si objednávku neprevezme s tým, že na požiadanie mu kuriér Spoločnosti alebo zamestnanec Spoločnosti, v čo najkratšom čase, opätovne doručí/dodá správnu objednávku. Ak sa kuriér Spoločnosti alebo zamestnanec Spoločnosti spolu so zákazníkom takto dohodnú, zákazník je povinný prebrať si opätovné doručenú/dodanú správnu objednávku a riadne za ňu zaplatiť.
 2. zákazník preberie a riadne zaplatí objednávku s tým, že chýbajúca časť objednávky mu bude v čo najkratšom čase doručená/dodaná kuriérom Spoločnosti alebo zamestnancom Spoločnosti;
 3. zákazník si objednávku neprevezme a v prípade, že za objednávku už riadne zaplatil, platba mu bude vrátená formou dobropisu do 30 dní.

V prípade, že kvalitatívna úroveň doručenej objednávky a súvisiacich služieb nezodpovedá štandardu Spoločnosti, je možné reklamovať objednávku a súvisiace služby aj bez prítomnosti kuriéra Spoločnosti alebo zamestnanca Spoločnosti pri doručení/dodaní. V tomto prípade je nutné kontaktovať manažéra Spoločnosti na čísle 0903454893 a postup reklamácie konzultovať s ním.

5. Ponuka a ceny

Ponuka sortimentu a ceny na Webe sú zo strany Spoločnosti záväzné a výhradne platné. Iné ponuky Spoločnosti, vrátane rôznych marketingových kampaní, v elektronickej alebo tlačenej podobe, majú obmedzenú platnosť a Spoločnosť si vyhradzuje právo na ich zmeny a zrušenie bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Doručenie/dodanie objednávky

Spoločnosť je povinná doručiť/dodať zákazníkovi objednávku v čo najkratšom možnom čase na miesto, ktoré si určí zákazník. V prípade nepredvídaných situácií, ktoré obmedzia proces doručenia/dodania objednávky, je možné, že objednávka bude zákazníkovi doručená/dodaná v inom čase, ako je obvyklé (teda môže trvať dlhšie). Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za časové oneskorenia a zákazník je povinný za objednávku riadne zaplatiť, aj keď mu bude doručená s omeškaním.

Zákazník si môže prebrať svoju objednávku aj osobne.

V prípade donášky, je zákazník povinný reagovať na telefonické oznámenie o doručení objednávky na miesto doručenia bezodkladne. Ak kuriér Spoločnosti bude čakať na zákazníka na mieste doručenia viac ako 10 min., musí pokračovať v doručovaní ostatných objednávok. To môže spôsobiť výrazné meškanie, za ktoré Spoločnosť nenesie zodpovednosť.

7. Storno objednávky

Storno objednávky je možné maximálne do 10 min. od jej potvrdenia. V prípade, že si zákazník neprevezme objednávku a reklamácia v tomto prípade nie je opodstatnená, môže byť zákazníkovi účtovaný poplatok za donášku podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov na Webe.

8. Záruka

Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu. Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky. V prípade reklamácií je potrebné riadiť sa bodom 4 týchto VOP.

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu LELOCZKY s. r. o. so sídlom Martinengova 4780/20, 811 02 Bratislava, IČO: 46551824, DIČ: 2023454125, IČ DPH: SK2023454125, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu LELOCZKY s. r. o. so sídlom Martinengova 4780/20, 811 02 Bratislava, IČO: 46551824, DIČ: 2023454125, IČ DPH: SK2023454125,  súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Dotknutá osoba (kupujúci) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.